Deze website wordt beheerd en uitgebaat door BekaertDeslee NV, met maatschappelijke zetel te Deerlijkseweg 22, B-8790 Waregem en ondernemingsnummer 0405.388.338 (hierna te noemen “BTEX”). Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden. Indien u evenwel niet akkoord zou gaan met deze voorwaarden verzoeken wij u ieder verder gebruik van deze website te staken.

Hoewel BTEX zich inspant om informatie aan te bieden die actueel en juist is, wordt er door haar geen enkele garantie gegeven betrekkelijk de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. BTEX kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie op de site.
BTEX behoudt zich het recht voor om de informatie op haar site zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.
BTEX verleent u als gebruiker het recht op gebruik en visualisering van haar website en van het erop verstrekte materieel voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
BTEX behoudt alle rechten op handelsnamen, merken en patenten, alsmede auteursrechten, naburige rechten, intellectuele rechten en andere eigendomsrechten, zoals databankrechten, op de informatie die de website bevat. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van BTEX voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BTEX.
De gebruiker verbindt er zich toe 1) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, 2) de toegang tot de website niet te verhinderen, noch te verstoren of te wijzigen, noch minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, BTEX of aan derden, 3) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of illegale of schadelijke informatie te verspreiden. De gebruiker mag hoe dan ook geen gegevens verwerven of proberen te verwerven die niet opzettelijk beschikbaar werden gesteld op deze website.
BTEX kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van de websites, waarmee deze site een hyperlink legt. Het bestaan van deze hyperlinks impliceert niet dat er een samenwerking is tussen BTEX en de exploitanten van deze gelinkte sites, noch dat BTEX deze exploitanten op aanbeveelt of akkoord gaat met inhoud van de gelinkte sites.
Behoudens in het geval van bedrog of opzet kan BTEX geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken en raadplegen van deze website.

Elk geschil betreffende deze site zal onderworpen zijn aan het Belgische recht met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaatrecht. In geval van een geschil zullen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn.
Indien u vragen zou hebben omtrent deze gebruiksvoorwaarden of indien u enig verzoek zou hebben, gelieve ons te contacteren op .