Privacy Disclaimer

Deze website die wordt beheerd en uitgebaat door BekaertDeslee NV, met maatschappelijke zetel te Deerlijkseweg 22, B-8790 Waregem en ondernemingsnummer 0405.388.338 (hierna te noemen “BTEX”) draagt zorg voor uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in deze privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring bent u gehouden ieder verder gebruik van deze website te staken.

Langs deze website worden enkel uw naam en e-mailadres verzameld die u aan BTEX meedeelt via het sturen van een e-mail. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen en/of opmerkingen.

Daarnaast worden er technische gegevens verzameld zoals uw besturingssysteem, browser, de bezochte pagina’s inclusief datum en duur van consultatie ervan, schermresoluties, kleurdiepte en referers, doch deze worden enkel aangewend voor statistische doeleinden teneinde de website te verbeteren en zullen niet worden verwerkt op een manier die toelaat u als persoon te identificeren.

Uw e-mailadres zal eveneens kunnen worden gebruikt om u commerciële informatie te sturen met betrekking tot de SmartSleeve® producten, bijvoorbeeld door u in te schrijven op de nieuwsbrief. U zal zich evenwel te allen tijde kunnen uitschrijven.
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van de andere entiteiten die deel uitmaken van de BekaertDeslee Group, dewelke zich buiten de EER kunnen bevinden.

Deze website maakt eveneens gebruik van cookies die het mogelijk maken om op de website te navigeren. Daarnaast worden cookies gebruikt door Google Analytics om statistieken over het bezoek van deze website te genereren. Het staat u vrij het gebruik van cookies in uw browser volledig naar wens te configureren, doch het is mogelijk dat deze website dan niet meer correct zal functioneren.

U beschikt over een recht tot kosteloze inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens die opgenomen zijn in onze gegevensbestanden en, indien nodig, kan u vragen om verbetering van de informatie. Daarnaast heeft u het recht zich te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegeven indien voldoende zwaarwichtige redenen het rechtvaardigen. Daarenboven kan u zich steeds kosteloos verzetten tegen verwerking voor doeleinden van directe marketing.

U kan ons met al uw vragen en opmerkingen contacteren op info@smartsleeve.eu. Uw verzoek zal echter enkel in behandeling worden genomen indien u zich op afdoende wijze identificeert.